Ekonomi

Cep telefonu kredisinde vade 3 aya iniyor

Bankacılık Düzenleme veDenetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu ve tablet alımı için kullanılan kredilerin vadesinin altı aydan üç aya indirilmesini öngören yönetmelik taslağı yayımladı.Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş veFaaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapılmasına yönelik yönetmelik taslakları BDDK’nın internet sitesinde yer aldı.

6 AYDAN 3 AYA İNİYOR

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Taslağındaki 1. maddesinde yer1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Krediİşlemlerineİlişkin Yönetmeliğin12/Amaddesininüçüncüfıkrasıaşağıdakişekilde değiştirilmiş ve anılan maddeye aşağıdaki fıkra eklendi.

“Konutedinmelerivekonuttadilatıkapsamındakonutun22/11/2001tarihlive4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haizolacakşekildemalveyahizmetalımıamacıylatüketicilerekullandırılankrediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler,eğitimveöğrenimücretininfinansmanıamacıylakullandırılacakkredilervekamu kurumvekuruluşlarınaolanborçlarınfinansmanıamacıyladoğrudanilgilikurumveya kuruluşunhesabınaödemeyapılmakşartıylakullandırılankredilerilebukredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi altmış ayı,nihaifaturadeğeriyüzyirmibinTürkLirasıvealtındaolantaşıtalımıamacıyla kullandırılankredilerinvadesialtmışayı,nihaifaturadeğeriyüzyirmibinTürkLirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekizayı,bilgisayaralımıamacıylakullandırılankredilerinvadesionikiayı,tabletalımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasınınüzerindeolanceptelefonualımıamacıylakullandırılankredilerin vadesi üç ayı aşamaz. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır.”

Sıradaki Haberi Oku  Son dakika: Türkiyenin risk primi son 20 ayın en düşük seviyesinde

Kurul,CumhurbaşkanlığıStratejiveBütçeBaşkanlığı,HazineveMaliye Bakanlığının görüşünü alarak, bu maddede yersınırlamaları değiştirmeye veya bu konudasınırlamalar getirmeye yetkilidir.”

Haber Videosu

: Cep telefonu kredisinde vade 3 aya iniyor